Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesinden:
Yönetmelik


Hacettepe Üniversitesi
Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Merkezi Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; disiplinler üstü olan çevre eğitimi, kuş araştırma ve halkalama çalışmalarının yürütülmesini sağlamak üzere Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Merkezi'nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik "Hacettepe Üniversitesi Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Merkezi"nin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını ve Merkezin çalışmaları ile ilgili esasları kapsar.


Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları


Merkezin amaçları
Madde 4 - Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olan Merkezin amacı; Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü “Orta Öğretim ve Matematik Öğretmenliği” ile “Biyoloji Anabilim Dalları” ve diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerin ilgili anabilim dallarının işbirliği ile disiplinler üstü olan çevre eğitimi, kuş araştırma ve kuş halkalama çalışmaları gibi önemli ornitolojik konuların gelişmiş ülkelerde izlenen biçimiyle Türkiye’de de etkili bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütmek için diğer üniversiteler de dahil olmak üzere, özel ve tüzel kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araştırma yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamayı gerçekleştirmektir.


Faaliyet alanları
Madde 5 - Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Çevre eğitimi, kuş araştırma ve halkalaması konularında farklı disiplinlerden aynı konuda araştırmalar yapan bilim adamı ve uzmanları biraraya getirerek endüstri kuruluşlarının ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak.
b) Çevre eğitimi, kuş araştırma ve halkalaması konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve eğitim programları ile kurslar düzenlemek.
c) Çevre eğitimi, kuş araştırma ve halkalaması alanında yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
d) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vermek.
e) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Personel İhtiyacı


Merkezin yönetim organları
Madde 6 - Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Birim Başkanlıkları.


Merkez Müdürü
Madde 7 - Merkez Müdürü; Üniversite Yönetim Kurulu’nun önereceği, Merkezi oluşturan birimlerde konu ile ilgili çalışmalarıyla tanınan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendireceği bir yardımcısı bulunur. Merkez Müdürü gerektiğinde yardımcısını değiştirebilir.


Merkez müdürünün görev ve yetkileri
Madde 8 - Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektör’e karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar. Merkez Müdürü görevinden ayrılacağı hallerde yardımcısını vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.


Merkez yönetim kurulu
Madde 9 - Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında merkez müdür yardımcısı ve merkez birim başkanlarından oluşur. Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.


Merkez yönetim kurulunun görevleri
Madde 10 - Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurar ve bunların görevlerini düzenler.
d) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar alır.
e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapar.


Merkez birim başkanlıkları
Madde 11 - Merkezin faaliyetleri; bünyesinde bir başkan ve birimin ilgi ve faaliyet alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlardan oluşan üç ayrı birim başkanlığı tarafından yürütülür. Söz konusu birim başkanlıkları şunlardır:
a) Araştırma ve Yayın Birimi.
b) Eğitim ve Danışmanlık Birimi.
c) Dış İlişkiler ve Destek Birimi.


Merkez birim başkanları; Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği Merkezin faaliyet alanı ile ilgili birimlerin öğretim üye ve yardımcıları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.


Merkez birim başkanlıklarının görevleri
Madde 12 - Merkez birim başkanlıkları, Merkez Yönetim Kurulunun kararları yönünde ve Merkez Müdürünün koordinatörlüğünde aşağıdaki görevleri yapar:
a) Araştırma ve Yayın Birimi: Merkezin akademik nitelikli faaliyetleri kapsamında; çevre eğitimi ve kuşlarla ilgili araştırma, inceleme, dokümantasyon, veri toplama ve sürekli değerlendirme çalışmaları yapar, yapılmasını sağlar veya teşvik eder. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması, Üniversite içinden ve dışından katılımlı ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin oluşturulması, destek bulunması ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri düzenler veya destekler. Araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, seminer, konferans, sempozyum türündeki akademik faaliyetleri planlar ve “Dış İlişkiler ve Destek Birimi” ile birlikte düzenlenmesini sağlar. Yapılan araştırma ve incelemeleri duyurmaya yönelik süreli ve süresiz yayın faaliyetlerinde bulunur. Kuş halkalamaları ile ilgili araştırma ve projelerin ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmesi için gerekli girişimlerde bulunur. Bu konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı bilgilerin toplanıp değerlendirilmesini sağlar. Halkalanan kuşlara özgü geri dönen bilgileri derler, toparlar ve her yıl bu konuda toplanan bilgileri içeren yayınları çıkarır.
b) Eğitim ve Danışmanlık Birimi: Merkezin faaliyet alanına giren konularda, yasal sınırlamalar dahilinde her türden resmi ve gayrı resmi eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetlerini verir. Gerek çevre eğitimi gerekse kuş araştırmaları ile ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenler.
c) Dış İlişkiler ve Destek Birimi: Merkez bünyesindeki diğer birim başkanlıklarınca üstlenilen görevlerin gerçekleştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla Merkez dışında yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ortamı hazırlar; yapılacak faaliyetler için gerektiğinde finansman ve sponsorluk sağlar; çevre eğitimi, kuş araştırmaları ve kuş halkalama konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşların eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerini destekler ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda Üniversiteyi ulusal ve uluslararası boyutta temsil eder.


Personel ihtiyacı
Madde 13 - Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler


Yürürlük
Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.